Par mums

Saskaņā ar Kanonisko tiesību kodeksa 1218. kanona priekšrakstiem, katrai baznīcai tās konsekrācijas brīdī tiek piešķirts tituls, kas nekad nevar būt mainīts. Baznīcas tituls veido svētnīcas vārdu, kurš arī atšķir to no pārējiem dievnamiem. Ja baznīcas nosaukums saistās ar Dievmātes, kāda svētā vai eņģeļa vārdu, tad pēdējie arī kļūst par šīs svētnīcas aizbildņiem.

(Attēls: Bartolomē Estebans Muriljo [1617-1682], Svētā Pētera atbrīvošana, 1665-1667)

Mūsu dievnama tituls ir saistīts ar pirmā pāvesta un Kristus vietnieka zemes virsū – svētā apustuļa Pētera – personību. Svētnīcas nosaukums ir sv. Pētera ķēdēs baznīca (uz to norāda svētbilde centrālajā altārī un draudzes ģerbonis). Šis precizējums (ķēdēs) ir saistīts ar apustuļa Pētera apcietināšanu un pārējiem notikumiem, kas sevišķi detalizēti ir aprakstīti Apustuļu darbu grāmatas 12. nodaļā:

1. Tanī pat laikā ķēniņš Herods pielika rokas, lai mocītu dažus no Baznīcas. 2. Viņš ar zobenu nonāvēja Jēkabu, Jāņa brāli. 3. Bet viņš, redzēdams, ka tas patika jūdiem, lika apcietināt arī Pēteri. Bija neraudzētās maizes diena. 4. To saņēmis un cietumā ielicis, viņš nodeva to sargāšanai četrkārtējai sardzei, ik pa četri kareivji, gribēdams viņu pēc Lieldienām vest tautas priekšā. 5. Un Pēteris tika turēts cietumā, bet Baznīca lūdza Dievu par viņu bez mitēšanās. 6. Bet tanī pat naktī, kad Herods gribēja viņu aizvest, Pēteris divām važām sasiets, gulēja starp diviem kareivjiem, un sargi pie durvīm sargāja cietumu. 7. Un, lūk, Kunga eņģelis piestājās, un gaisma atspīdēja telpā. Viņš sita Pēterim sānos, uzmodināja to un sacīja: „Celies žigli!” Un važas nokrita no viņa rokām. 8. Tad eņģelis viņam sacīja: „Apjozies un apaun savas kurpes!” Un viņš tā izdarīja. Un viņš tam sacīja: „Ietērpies savā mētelī un seko man!” 9. Un izgājis viņš tam sekoja un nezināja, ka tas, ko eņģelis darīja, ir īstenība, bet domāja, ka viņš redz parādību. 10. Bet viņi, pagājuši garām pirmajai un otrajai sardzei, nonāca pie dzelzs vārtiem, kas veda pilsētā. Tie atvērās paši no sevis. Un izgājuši viņi nogāja vienu ielu, un eņģelis tūdaļ aizgāja no viņa. 11. Un Pēteris atjēdzies sacīja: „Tagad es tiešām zinu, ka Kungs sūtījis savu eņģeli un izglābis mani no Heroda rokām un no visa, ko jūdu tauta gaidīja”.

Apcerēdami šo skaisto, bet reizēm ne visiem tik viegli izprotamo nosaukumu, nonākam pie secinājuma, ka baznīca ir tā vieta, kur Dievs mūs atbrīvo no grēku un citu problēmu važām, izved mūs brīvībā un vienmēr atrodas mums blakus.

Latvijā un arī visā Baltijā ir vairākas svētnīcas sv. apustuļa Pētera vai sv. apustuļu Pētera un Pāvila godam, bet ar tik specifisku un precīzu titulu ir tikai viena vienīgā, un tā atrodas mūsu Metropolijas otrajā lielākajā pilsētā, proti, Daugavpilī. Tiesa, šis fakts nenozīmē, ka ārpus Baltijas nav nevienas svētnīcas ar šādu nosaukumu. Ir. Un samērā daudz! Neskaitot baziliku Romā un draudzes baznīcu Daugavpilī, pasaulē pastāv vēl vismaz 277 (!) svētnīcas, kas ir celtas un iesvētītas sv. apustuļa Pētera ķēdēs godam: Austrijā – 3, Beļģijā – 17, Kanādā – 3, Čehijā – 4, Vācijā – 21, Francijā – 129 (!), Itālijā – 27, Luksemburgā – 3, Maltā – 1, Nīderlandē – 14, Polijā – 3, Spānijā – 17, Dienvidāfrikā – 1, Šveicē – 1, Apvienotajā Karalistē – 28 (t.s., Anglijā – 25, Skotijā – 2, Velsā – 1) un Amerikas Savienotajās Valstīs – 5.

Daugavpils sv. Pētera ķēdēs Romas katoļu baznīca ir Daugavpils dekanāta garīgais un administratīvais centrs. Dievnama celtniecību par saviem un ziedotāju līdzekļiem iesāka Mogiļevas kanoniķis prāvests Antons Nagevičs 1845. gadā. Būvdarbus pabeidza prāvests Benedikts Macejevskis 1848. gadā. Tā paša gada 29. jūnijā jaunuzcelto dievnamu iesvētīja priesteris Kārlis Obermillers, bet 1857. gada 6. augustā – konsekrēja Mogiļevas arhibīskaps-metropolīts Vaclavs Žiļiņskis (dzimis 1803, konsekrēts 1848, Viļņas bīskaps 1848-1856, Mogiļevas arhibīskaps-metropolīts 1856-1863).

Pašreizējo izskatu baznīca ieguva pārbūves laikā 1924.-1934. gados prāvesta Ādama Vizuļa kalpošanas periodā. Darbus bez plāna vadīja Vaclavs Kozlovskis (dzimis 1901), kurš vēlāk tika iesvētīts par priesteri.

Baznīcas Sakrālajā laukumā atrodas obelisks ar krustu (uzstādīts 1934. gadā, atzīmējot 1900. gadadienu kopš Kristus nāves un augšāmcelšanās). Pie pašas svētnīcas – zvanu tornis (2003).

Atlaidu dienas draudzē:

 

- 1.I                                              VJ Marijas – Dieva Mātes svinības (Jaunais gads, Miera diena);

- 25.III                                          Kunga Pasludināšanas svinības;

- 40. diena pēc Lieldienām        Kunga Debeskāpšanas svinības;

- 50. diena pēc Lieldienām       Svētā Gara nosūtīšanas svinības;

- 13.VI                                         sv. Antona no Padujas atlaidas;

- 29.VI                                         sv. apustuļu Pētera un Pāvila svinības;

- 31.VII-2.VIII                              sv. apustuļa Pētera ķēdēs 40 stundu atlaidas (dievnama un draudzes titula svētki);

- 15.VIII                                       VJ Marijas debesīs uzņemšanas (Māras zemes Karalienes) svinības;

- 4.X                                            sv. Franciska no Asīzes atlaidas;

- oktobra II svētdiena                VJ Marijas – Rožukroņa Karalienes atlaidas;

- 8.XII                                           VJ Marijas Bezvainīgās ieņemšanas svinības.

 

Bez tam katru mēnesi notiek īpašie dievkalpojumi:

 - katra mēneša I piektdienā plkst. 18:00 sv. Mise un Jēzus Sirds godināšana;

- katra mēneša I sestdienā plkst. 7:30 sv. Mise un VJ Marijas Bezvainīgās Sirds godināšana ar aizlūgumu par visiem klēra pārstāvjiem un par jauniem aicinājumiem;

- katra mēneša 11. datumā plkst. 18:00 sv. Mise un svētība slimniekiem;

- katra mēneša pēdējā piektdienā plkst. 7:30 sv. Mise par visiem dzīvajiem;

- katra mēneša pēdējā sestdienā plkst. 7:30 sv. Mise par visiem mirušajiem.

 

Aizlūgumi Daugavpils pilsētas kapsētās:

 

- maija pēdējā svētdienā plkst. 15:00 sv. Mise Komunālajos kapos;

- jūlija pēdējā svētdienā plkst. 15:00 sv. Mise Katoļu kapos;

- 12.IX plkst. 12:00 sv. Mise Katoļu kapos (kapličas titula svētki);

- 2.XI plkst. 15:00 sv. Mise Katoļu kapu kapličā.

 

Daugavpils sv. Pētera ķēdēs draudzes prāvesti/dekāni:

 

Nr. p.k.

Kalpo draudzē

Garīdznieka vārds, uzvārds

Akad. grāds

amats

dzimis

ordinēts

miris

no

līdz

1.

1837

1849

Pr. Antons Nagevičs

Mg.Theol.

Prāv.

1797

1823

 

2.

1849

1865

Pr. Benedikts Macejevskis

 

Prāv.

1795

1830

 

3.

1865

1873

Pr. Leonards Kučevskis

 

Prāv.

1819

1849

 

4.

1875

1878

Pr. Ludvigs Bems

 

Prāv.

1834

1857

 

5.

1880

1885

Pr. Jāzeps Steckevičs

 

Prāv./dek.

1822

1848

1891 5.XI

6.

1888

1892

Pr. Vikentijs Sviderskis

Mg.Theol.

Prāv./dek.

1838

1864

1913 14.VII

7.

1892

1899

Pr. Jāzeps Grinkevičs

 

Prāv./dek.

1838

1862

1899 13.IX

8.

1900

1907

Pr. Jānis Sekļuckis

Mg.Theol.

Prāv./dek.

1871

1895

 

9.

1907

1920 III

Pr. Francisks Gordijevičs

 

Prāv./dek.

1867

1892

 

10.

1920 13.III

1924 VII

Pr. Kazimirs Kalinka

 

Prāv.

1871 5.V

1896 23.III

1943 11.IV

11.

1924 12.VII

1935 9.VII

Pr. Ādams Vizulis

 

Prāv.

1891 20.V

1913 X

1970 22.IV

12.

1935 9.VII

1953 III

Pr. Vladislavs Zundo

 

Prāv./v.dek.

1891 6.VIII

1917 30.IV

1959 3.II

13.

1953 4.III

1956 26.IV

Pr. Aloizs Vizulis

 

Prāv.

1913 5.VIII

1937 6.V

1980 11.X

14.

1956 26.IV

1958 9.IX

Pr. Andrejs Ābeltiņš

 

Prāv./dek.

1891 1.IV

1916

1958 12.IX

15.

1958 11.IX

1980 11.X

Pr. Aloizs Vizulis

 

Prāv./dek.

1913 5.VIII

1937 6.V

1980 11.X

16.

1980 6.XI

2014 7.II

Pr. Aleksandrs Madelāns

 

Prāv./dek.

1925 5.III

1949 18.IX

2018 9.III

17.

2014 13.V

 

Pr. Mihails Sivickis

Dr.Iur.Can.

Prāv./dek.

1979 15.IX

2004 12.IX

2021 18.X

 

Daugavpils sv. Pētera ķēdēs draudzes vikāri un citi ar pilsētu saistītie garīdznieki:

 

Nr. p.k.

Kalpo draudzē

Garīdznieka vārds, uzvārds

Akad. grāds

amats

dzimis

ordinēts

miris

no

līdz

1.

1837

1838

Pr. Ignatijs Kompovskis

 

Vikārs

1798

1827

 

2.

1837

1843

Pr. Benedikts Macejevskis

 

Ģimnāzijas kapelāns

1795

1830

 

3.

1842

 

Pr. Henriks Borisevičs

 

Vikārs

 

 

 

4.

1849

 

Pr. Leo Kozlovskis

 

Vikārs

1821

1847

 

5.

1849

 

Pr. Mārtiņš Ludkevičs

 

Ģimnāzijas kapelāns

1815

1839

 

6.

1852

 

Pr. Francisks Ščetnikovičs

Mg.Theol.

Ģimnāzijas kapelāns

1828

1851

 

7.

1858

1859

Pr. Boleslavs Aleksandrovičs

 

Vikārs/ģimnāzijas kapelāns

1834

1857

 

8.

1859

 

Pr. Miķelis Chodzko

 

Vikārs

1832

1857

 

9.

1863

1878

Pr. Jāzeps Olechno

Mg.Theol.

Ģimnāzijas kapelāns

1836

1860

 

10.

1867

1873

Pr. Pēteris Dovnars

 

Vikārs

1808

1838

 

11.

1873

 

Pr. Ivo Zavadskis

 

Vikārs

1801

1830

 

12.

1875

1878

Pr. Staņislavs Zaborovskis

 

Vikārs

1841

1866

 

13.

1881

 

Pr. Aleksandrs Čechovičs

 

Vikārs

1832

1881

 

14.

1884

1885

Pr. Filips Geits

 

Vikārs

1860

1884

 

15.

1888

1891

Pr. Antons Matusevičs

 

Vikārs

1863

1888

1916

16.

1891

1892

Pr. Jānis Bullo

 

Vikārs

1864

1887

 

17.

1891

1892

Pr. Jāzeps Krulis

 

Reālskolas kapelāns

1866

1891

 

18.

1893

1896

Pr. Staņislavs Pšerembeļs

 

Skolu kapelāns

1869

1893

 

19.

1896

1900

Pr. Staņislavs Kimbris

 

Rezidents

1829

1852

1906 20.IV

20.

1899

1916

Pr. Vincents Baļulis

 

Skolu kapelāns

1874

1899

 

21.

1903

1905

Pr. Vikentijs Deinis

 

Vikārs

1880

1903

 

22.

1909

 

Pr. Julijans Matusevičs

 

Vikārs

1877

1900

 

23.

1909

 

Pr. Jānis Grass

Cand.Theol.

Rezidents

1860

1885

 

24.

1910

 

Pr. Ādams Jareckis

 

Vikārs

1881

1905

 

25.

1910

1915

Pr. Pauls Stričko

 

Vikārs

1884

1910

1977 3.II

26.

1920

1921 9.IV

Pr. Jāzeps Grišāns MIC

 

Skolu kapelāns

1891 18.XI

1913

1989 24.II

27.

1920 7.IX

1921 IX

Pr. Ignāts Deksnis

 

Skolu kapelāns

1892

1916

1945 13.XI

28.

1921 9.VIII

1924 31.VIII

Pr. Julijans Vaivods

 

Skolu kapelāns

1895

 

1993 1.VI

29.

1928 1.IX

1929 29.VII

Pr. Jāzeps Pudāns SJ

 

Vikārs/skolu kapelāns

1903

1926

1942 15.VI

30.

1932

1934

Pr. Jāzeps Čamans

Cand.Theol.

Ģimnāzijas direktors

1884 1.IX

1912

1964

31.

1932 15.V

1935 4.VIII

Pr. Jānis Gabrāns

 

Skolu/garnizona kapelāns

1899

1926

1965 16.X

32.

1933

1943 23.V

Pr. Jānis Putāns

 

Rezidents

1867

1892

1943 23.V

33.

1934 2.V

1935 9.VII

Pr. Antons Juhnevičs

Lic.Iur.Can.

Vikārs

1905

1932

1947 4.II

34.

1935 8.IX

1938 27.VII

Pr. Pēteris Rudzeits

 

Vikārs

1898

1926

1968 25.XI

35.

1938 19.VIII

1939 27.III

Pr. Kazimirs Lelbōrds

 

Vikārs

1912

1937

1955 28.XI

36.

1939 II

1940 14.VIII

Pr. Izidors Livčāns

 

Vikārs/kara kapelāns

1888

1914

1966 24.II

37.

1943 22.VI

1943 3.IX

Pr. Izidors Ancāns

Dr.Theol.

Skolu kapelāns

1896

1922

1969 12.VII

38.

1943 15.VII

1944

Pr. Henriks Bečs

Lic.Hist.

Vikārs/skolu kapelāns

1915

1943 25.III

1999 3.V

39.

1944 15.XI

1950 12.V

Pr. Ludvigs Krumpāns

 

Vikārs

1914

1941

1983 23.VIII

40.

1957 30.XII

1959 26.VI

Pr. Jāzeps Buturovičs

 

Viceprāv.

1904

1931

1986 31.VII

41.

1968 28.VI

1970 13.IV

Pr. Francis Karasevičs

 

Vikārs

1940 3.XII

1968 26.V

 

42.

1969 X

1981 26.IV

Pr. Romualds Springovičs

 

Vikārs/ārstējas

1929 17.XI

1950 8.XII

1981 26.IV

43.

1970 1.VII

1975 11.VI

Pr. Jāzeps Kornaševskis OFMCap

 

Vikārs

1944 16.XII

1970 24.V

 2023 8.VI

44.

1975 9.IX

1976 22.VI

Pr. Jānis Aglonietis OP

 

Vikārs

1950 28.VIII

1975 25.V

2006 12.VI

45.

1976 22.VI

1977 14.VI

Pr. Antons Aglonietis

 

Vikārs

1953 9.II

1976 30.V

 

46.

1977 14.VI

1980 6.XI

Pr. Jānis Bulis

 

Vikārs

1950 17.VIII

1977 22.V

 

47.

1981 17.VI

1982 28.V

Pr. Francis Grīnkevičs

 

Vikārs

1943

1981 31.V

 

48.

1982 13.V

1983 28.IX

Pr. Vilhelms Bēķis

 

Vikārs

1956 7.VIII

1979 2.IX

 

49.

1983 28.IX

1985 28.VIII

Pr. Juris Novogreckis

 

Vikārs

1955

1980 18.V

1995 12.II

50.

1985 21.X

1987 10.VI

Pr. Jānis Rudnickis

 

Vikārs

1958

1985 13.I

 

51.

1987 12.VI

1988 13.VI

Pr. Henriks Jablonskis

 

Vikārs

1957

1987 31.V

 

52.

1988 12.VI

1989 30.VI

Pr. Heronims Messmers

 

Vikārs

1956

1988 29.V

 

53.

1989 12.VI

1990 19.IX

Pr. Česlavs Mikšto

 

Vikārs

1964 20.III

1989 28.V

 

54.

1990 19.IX

2002 X

Pr. Valērijs Oļševskis

 

Vikārs

1961 11.VI

1990 27.V

 

55.

2002 X

2004 X

Pr. Mārtiņš Klušs

Lic.Iur.Can.

Vikārs

1978 17.V

2002 22.IX

 

56.

2004 X

2008 IX

Pr. Pāvels Turonoks

 

Vikārs

1975 19.VIII

2003 27.VII

 

57.

2005 IV

2006 I

Pr. Ernests Jansons MIC

 

Vikārs

1978 24.VIII

2003 27.VII

 

58.

2008 X

 

Pr. Valērijs Oļševskis

 

Vikārs/cietuma kapelāns

1961 11.VI

1990 27.V

 

 

Dekāna A. Madelāna kalpošanas laikā no Daugavpils sv. Pētera ķēdēs draudzes ir nākuši astoņi priesteri:

 

Nr. p.k.

Garīdznieka vārds, uzvārds

Akad. grāds

dzimis

ordinēts

1.

Pr. Valērijs Oļševskis

 

1961

11.VI

1990

27.V

2.

Pr. Vjačeslavs Bogdanovs

 

1969

5.XII

1994

12.VI

3.

Pr. Andris Jonāns

 

1967

22.X

1995

11.VI

4.

Pr. Jānis Smirnovs

 

1972

22.III

1996

2.VI

5.

Pr. Eduards Voroņeckis

 

1969

15.VII

2001

23.IX

6.

Pr. Ernests Jansons MIC

 

1978

24.VIII

2003

27.VII

7.

Pr. Pāvels Turonoks

 

1975

19.VIII

2003

27.VII

8.

Pr. Andžejs Lapinskis

Dr.Iur.Can.

1987

28.XI

2012

3.VI


Draudzes arhīvs


Grāmatas Gadi
Kristību reģistrs    1943(I-V), 1944(10.IV)-1947(1.VI), 1947(21.XI)-1951(21.VII), 1951(2.IX)-1958(5.IX)[1], 1958(21.IX)-1962(3.II), 1977(5.VI)-…
Konversijas 1939-1952, 2015-…
Laulību reģistrs 1950(4 ier.), 1973-…
Mirušo reģistrs    1942(11.V)-1962(2.II), 1973-1975, 1985-1995(21.V), 1997(14.VIII)-2000(5.II), 2002(2.IX)-…[1] Plus uz lapām atsevišķi 1956(daži)-1957(daži). Ir arī saraksti 1958(20.IX)-1972(25.XI).